Spring til indhold

Naturpleje på Børrehoved, Orø – et grønt partnerskab

Projektets bæredygtighed er sikret ved lokalt medejerskab. Sidegevinsterne er social sammenhængskraft, frivilligt arbejde = mere natur for pengene, sundhed, livskvalitet - og bedre bøffer!

Af Bente Meehan, skov- og landskabsingeniør

Udfordringen

Enhver der har arbejdet med naturplejeprojekter har nok oplevet det: Et rydnings/græsningsprojekt, der tegnede lyst og lovende, går i stå i løbet af nogle år, fordi dyreholderen ikke mere vil eller kan sætte dyr på, og der ikke er nogen, der vil gøre det i stedet. Inden længe er området ved at gro til igen og mange penge er spildt. Så hvordan sikrer man, at et projekt er bæredygtigt?

Børrehoved

På Orøs nordkyst ligger Børrehoved, et fredet område, der omfatter en strandeng med fjorden på den ene side og stejle kystskrænter (overdrev) på den anden. Ovenfor ligger sommerhusene gemt mellem træer og buske, så de ikke ses fra stranden. Området rummer et enestående dyre- og planteliv - et resultat af mangeårig afgræsning.

I 1990 var området ved at gro til, og Vestsjællands Amt tog initiativ til rydning, hegning og afgræsning, men dyreholderen sprang fra efter få år. I 2011 kunne Holbæk Kommune konstatere, at træer og krat igen havde bredt sig voldsomt på skrænter og dele af strandengen på bekostning af den flora, som græsning i tidligere tider havde fremmet så fint.

Områdets ejere, et ældre ægtepar, kunne ikke selv stille noget op, men var positivt indstillet overfor et naturplejeprojekt, hvis andre ville påtage sig opgaven.

Samtidig - et andet sted på øen

Kommunen, havde – belært af amtets erfaringer – igennem længere tid haft kontakt med lokale kræfter, bl.a. en skole/institution for børn med særlige vanskeligheder. Skolen ville gerne arbejde med naturpleje og naturformidling på øen sammen med kommunen og bl.a. tilse hegn og kreaturer, hvis man altså kunne finde nogen, der ville levere dyrene. Motivationen var alt fra undervisning af børn, smag for godt kød, interesse for botanik, friluftsliv og lyst til at møde nye mennesker.

Kommunen kontaktede en dyreholder på fastlandet, hun var interesseret, og inden længe kom et offentligt møde i stand på kroen, kommunen gav kaffe og kage, og så var Orø Kogræsserlaug en realitet. På mødet kunne kommunen bl.a. fortælle om Børrehovedprojektet, hvor det var tanken, at lauget skulle stå for græsningen. Medlemmer af Børrehoved Grundejerforening, som med stor entusiasme har samarbejdet med kommunen om naturplejeprojektet, mødte også op og kom med i lauget.

Projektet

Det viste sig hurtigt, at selv om kommunen i første omgang kun valgte at koncentrere sig om Børrehoveds østside, et areal på ca. 4 ha, ville omkostningerne til rydning af skrænterne blive høje, dels på grund af deres stejlhed, dels fordi der i krattet for foden af skrænterne gemte sig store sten, som gjorde det umuligt at køre over det hele med en grenknuser. Løsningen måtte derfor blive en kombination af manuel rydning og maskinkraft. Kommunen indhentede to tilbud og søgte hhv. Nordeafonden og Naturstyrelsens Lokale grønne Partnerskaber om tilskud, hvilket i begge tilfælde gav pote.

Hvad har vi fået?

I skrivende stund er status, at ny plejeplan er vedtaget, området ryddet, hegnet delvist opsat, plejeaftale indgået med lodsejer og brugeraftale indgået med Orø Kogræsserlaug, som har indgået aftale med dyreholder. Græsningen påbegyndes i maj.

Hvad har vi fået ud af det: Pleje af et unikt naturområde, et bæredygtigt projekt gennem stort, lokalt engagement og mange interessenter. Ekstern finansiering gennem det lokale medejerskab. Hvad har kommunen ydet: Papirarbejde, støttesøgning, tid til møder, et økonomisk tilskud – eller kort sagt – kommunen har været katalysator for et folkeligt naturplejeprojekt.

 Feedback

Sidst opdateret

08.12.2022

Ansvarlig redaktør

Morten Hørlyk Augustesen